Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat moet je doen met bodemmaterialen volgens de regels van het grondverzet?

31/05/2022

Uitgelegd door Johan Duyck, onze externe milieucoördinator

Wat is grondverzet?

Het woord zegt het eigenlijk zelf al: grondverzet is het uitgraven, verplaatsen en/of ophogen van grond. Hieraan zijn bepaalde regels verbonden.

De grondverzetsregelgeving werd in 2004 in het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering en de Bodembescherming) ingevoerd. Enerzijds ter bescherming van de eindgebruiker en anderzijds ter bescherming van de aannemer (objectieve aansprakelijkheid n.a.v. een basisbeginsel milieubeleid dat de ‘vervuiler' betaalt) die grond uitgraaft en hergebruikt.

Het grondverzet regelt de traceerbaarheid en het gebruik van bodemmaterialen in de volgende toepassingen:

1° als bodem;
2° voor bouwkundig bodemgebruik;
3° in een vormvast product.

De grondverzetsregelgeving is van toepassing op ‘bodemmaterialen’. Hieronder verstaan we:

 • Uitgegraven bodem die vrijkomt bij de uitvoering van grondwerken;
 • Bagger- en ruimingsspecie;
 • Bentoniet/grondmengsels die vrijkomen bij de uitvoering van grondboringen, gestuurde boringen;
 • Grondbrij afkomstig van het triëren en wassen van teeltgewassen uit de vollegrond (voedingsindustrie).

1. Opmaak technisch verslag

De verplichting voor de opmaak van een technisch verslag ligt bij de bouwheer of de initiatiefnemer van de grondwerken. Een technisch verslag is verplicht bij het gebruik van bodemmaterialen:

 • als het volume bodemmateriaal dat bij de werken vrijkomt groter is dan 250m³ moet er altijd een technisch verslag opgemaakt te worden.
 • als het volume bodem kleiner is dan 250m³, maar de uitgraving vindt plaats op een verdachte grond. Indien het bodemmateriaal binnen de kadastrale werkzone als bodem volgens een code van goede praktijk wordt gebruikt, is een technisch verslag niet vereist.
 • voor hopen opgeslagen bodemmaterialen die groter zijn dan 250m³ moet een technisch verslag opgemaakt worden. Deze verplichting geldt ook voor kleine hopen (< 250 m³) bodemmaterialen (m.u.v. grondbrij) die worden samengevoegd.

Het technisch verslag kan worden opgemaakt voorafgaand aan de grondwerken of je kan de grond uitgraven en afvoeren naar een vergunde Tussentijdse Opslagplaats (TOP).

Wat is verdachte grond?

In regel zijn particuliere gronden niet verdacht en verstaan we onder verdachte grond:

 • Grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden of de zogenaamde risicogronden van het VLAREBO. Via de gemeente en de milieu- of omgevingsvergunning kan nagegaan worden of een grond onderzoeksplichtig is.
 • Grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, voor zover in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen werden aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde. Deze gegevens zijn opgeslagen in het OVAM-register van de verontreinigde gronden en vind je terug op de bodemattesten.
 • Alle wegen, oude wegbeddingen en wegbermen.
 • Alle gronden waarvoor aanwijzingen bestaan dat de richtwaarde overschreden is en voor zover ze aangewezen zijn door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. Momenteel zijn er nog geen gronden aangewezen door de Vlaamse minister van Leefmilieu.
 • Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

2. De traceerbaarheidsprocedure

Voor personen die een technisch verslag moeten opmaken, is ook de traceerbaarheidsprocedure verplicht. De traceerbaarheidsprocedure legt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen waaronder bouwheer, aannemer, vervoerder en gebruiker vast.

In dit geval moet transport (uitgezonderd transport met een voertuigcombinatie van 3,5 ton (maximaal toegelaten massa)) van bodemmaterialen gemeld worden aan een erkende bodembeheerorganisatie (Grondbank of Grondwijzer).

Ben je op zoek naar een opslagplaats of herbestemming voor uitgegraven gronden? Of een partner voor de verwerking van je bouwafval?

Mail ons op info@glkrecycling.be of bel ons op het nummer +32 9 383 65 36.

We staan je graag bij met onze expertise!